About
profile image

About Albaraka Garaj

Albaraka Garaj, Albaraka Türk bünyesinde, teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcilerin kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklendiği Girişimci Hızlandırma Merkezi’dir.

Editor of Albaraka Garaj

·

1 Following

Connect with Albaraka Garaj

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store